પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી હાસ્ય કલાકાર શ્રી માયાભાઇ આહીર એ જણાવ્યું આરોગ્ય સેતુ એપનું મહત્વ કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે 'આરોગ્ય સેતુ' એપ ડાઉનલોડ કરીએ એપ ડાઉનલોડ કરવા : bit.ly/2XqsYhI

IndiaFightsCorona

પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી હાસ્ય કલાકાર શ્રી માયાભાઇ આહીર એ જણાવ્યું આરોગ્ય સેતુ એપનું મહત્વ

કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે 'આરોગ્ય સેતુ' એપ ડાઉનલોડ કરીએ

એપ ડાઉનલોડ કરવા : bit.ly/2XqsYhI

#IndiaFightsCorona

પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી હાસ્ય કલાકાર શ્રી માયાભાઇ આહીર એ જણાવ્યું આરોગ્ય સેતુ એપનું મહત્વ કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે 'આરોગ્ય સેતુ' એપ ડાઉનલોડ કરીએ એપ ડાઉનલોડ કરવા : bit.ly/2XqsYhI #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0