કોરોના સંકટમાં શ્રમિકો, ફેરિયાઓ, લારી ગલ્લા વાળાઓ અને ખેત મજૂરોને સૌથી વધારે મદદ પહોંચાડવા રૂપાણી સરકારે જાહેર કર્યું છે આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના સંકટમાં શ્રમિકો, ફેરિયાઓ, લારી ગલ્લા વાળાઓ અને ખેત મજૂરોને સૌથી વધારે મદદ પહોંચાડવા રૂપાણી સરકારે જાહેર કર્યું છે આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ

કોરોના સંકટમાં શ્રમિકો, ફેરિયાઓ, લારી ગલ્લા વાળાઓ અને ખેત મજૂરોને સૌથી વધારે મદદ પહોંચાડવા રૂપાણી સરકારે જાહેર કર્યું છે આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ

Let's Connect

sm2p0