ભારત માતાને વિશ્વગુરુ બનાવવાની સાથે આપણી ગુર્જર ધરાને પણ ઉત્તમથી સર્વોત્તમ બનાવવાની છે. ચાર અક્ષરનો શબ્દ ‘ગુજરાત’ આજે વિકાસ શબ્દનો પર્યાય બની ગયો છે. અંતરાયો, તકલીફો અને મુશ્કેલીઓ તો આવે અને જાય પરંતુ ગુજરાતનો વિકાસ અટકે નહિ તેવો સંકલ્પ આપણે કર્યો છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારત માતાને વિશ્વગુરુ બનાવવાની સાથે આપણી ગુર્જર ધરાને પણ ઉત્તમથી સર્વોત્તમ બનાવવાની છે. ચાર અક્ષરનો શબ્દ ‘ગુજરાત’ આજે વિકાસ શબ્દનો પર્યાય બની ગયો છે. અંતરાયો, તકલીફો અને મુશ્કેલીઓ તો આવે અને જાય પરંતુ ગુજરાતનો વિકાસ અટકે નહિ તેવો સંકલ્પ આપણે કર્યો છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

ભારત માતાને વિશ્વગુરુ બનાવવાની સાથે આપણી ગુર્જર ધરાને પણ ઉત્તમથી સર્વોત્તમ બનાવવાની છે. ચાર અક્ષરનો શબ્દ ‘ગુજરાત’ આજે વિકાસ શબ્દનો પર્યાય બની ગયો છે. અંતરાયો, તકલીફો અને મુશ્કેલીઓ તો આવે અને જાય પરંતુ ગુજરાતનો વિકાસ અટકે નહિ તેવો સંકલ્પ આપણે કર્યો છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0