અંત્યોદય થકી જ સર્વોદય ના સિદ્ધાંત સાથે ગરીબોના કલ્યાણ દ્વારા સુરાજ્યની સ્થાપના માટે સંકલ્પબદ્ધ છે મારી સરકાર. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અંત્યોદય થકી જ સર્વોદય ના સિદ્ધાંત સાથે ગરીબોના કલ્યાણ દ્વારા સુરાજ્યની સ્થાપના માટે સંકલ્પબદ્ધ છે મારી સરકાર. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

અંત્યોદય થકી જ સર્વોદય ના સિદ્ધાંત સાથે ગરીબોના કલ્યાણ દ્વારા સુરાજ્યની સ્થાપના માટે સંકલ્પબદ્ધ છે મારી સરકાર. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0