રાજ્યના પોલીસ કર્મીઓ તથા સ્વાસ્થ્ય સેવા સાથે જોડાયેલા કર્મીઓ શ્રેષ્ઠત્તમ કામગીરી નિભાવી રહ્યા છે ત્યારે તેમને અડચણરૂપ પ્રવૃત્તિ કરનારા કોઈપણ વ્યક્તિ ને છોડવામાં નહીં આવે અને તેમની સામે સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.: ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યના પોલીસ કર્મીઓ તથા સ્વાસ્થ્ય સેવા સાથે જોડાયેલા કર્મીઓ શ્રેષ્ઠત્તમ કામગીરી નિભાવી રહ્યા છે ત્યારે તેમને અડચણરૂપ પ્રવૃત્તિ કરનારા કોઈપણ વ્યક્તિ ને છોડવામાં નહીં આવે અને તેમની સામે સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.: ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા

રાજ્યના પોલીસ કર્મીઓ તથા સ્વાસ્થ્ય સેવા સાથે જોડાયેલા કર્મીઓ શ્રેષ્ઠત્તમ કામગીરી નિભાવી રહ્યા છે ત્યારે તેમને અડચણરૂપ પ્રવૃત્તિ કરનારા કોઈપણ વ્યક્તિ ને છોડવામાં નહીં આવે અને તેમની સામે સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.: ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા

Let's Connect

sm2p0