લોકડાઉનમાં ગુજરાતની જનતાને તકલીફ પડી છતાં પણ પોતાનો સહકાર આપ્યો. સરકારી તંત્રના તમામ લોકોએ પોતાની જાતની ચિંતા કર્યા વગર દિવસ રાત આ યુદ્ધમાં પોતાનું કર્તવ્ય બજાવ્યું છે. હું તમામને અભિનંદન અને ધન્યવાદ આપું છું. સરકારી લોકો સંવેદનશીલ નથી તેવી માન્યતાને ખોટી ગણાવી બધાએ સુંદર કામ કર્યું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

લોકડાઉનમાં ગુજરાતની જનતાને તકલીફ પડી છતાં પણ પોતાનો સહકાર આપ્યો. સરકારી તંત્રના તમામ લોકોએ પોતાની જાતની ચિંતા કર્યા વગર દિવસ રાત આ યુદ્ધમાં પોતાનું કર્તવ્ય બજાવ્યું છે. હું તમામને અભિનંદન અને ધન્યવાદ આપું છું. સરકારી લોકો સંવેદનશીલ નથી તેવી માન્યતાને ખોટી ગણાવી બધાએ સુંદર કામ કર્યું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

લોકડાઉનમાં ગુજરાતની જનતાને તકલીફ પડી છતાં પણ પોતાનો સહકાર આપ્યો. સરકારી તંત્રના તમામ લોકોએ પોતાની જાતની ચિંતા કર્યા વગર દિવસ રાત આ યુદ્ધમાં પોતાનું કર્તવ્ય બજાવ્યું છે. હું તમામને અભિનંદન અને ધન્યવાદ આપું છું. સરકારી લોકો સંવેદનશીલ નથી તેવી માન્યતાને ખોટી ગણાવી બધાએ સુંદર કામ કર્યું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0