નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલના નેતૃત્વમાં ભાજપ સંગઠન ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરશે તેવો મને દ્રઢ વિશ્વાસ છે. સંગઠનને વધુને વધુ મજબૂત કરવા માટે જે લોકોએ મને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સહકાર આપ્યો છે તે તમામનો દિલથી આભાર. :પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલના નેતૃત્વમાં ભાજપ સંગઠન ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરશે તેવો મને દ્રઢ વિશ્વાસ છે. સંગઠનને વધુને વધુ મજબૂત કરવા માટે જે લોકોએ મને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સહકાર આપ્યો છે તે તમામનો દિલથી આભાર. :પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલના નેતૃત્વમાં ભાજપ સંગઠન ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરશે તેવો મને દ્રઢ વિશ્વાસ છે. સંગઠનને વધુને વધુ મજબૂત કરવા માટે જે લોકોએ મને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સહકાર આપ્યો છે તે તમામનો દિલથી આભાર. :પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0