રાજકોટ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "યુવા સંમેલન". આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ, હોદ્દેદારો- આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "યુવા સંમેલન". આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ, હોદ્દેદારો- આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે.

રાજકોટ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "યુવા સંમેલન". આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ, હોદ્દેદારો- આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે.

Let's Connect

sm2p0