પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસના ત્રીજા દિવસના સંકલિત અંશો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસના ત્રીજા દિવસના સંકલિત અંશો

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસના ત્રીજા દિવસના સંકલિત અંશો

Let's Connect

sm2p0