કોરોનાની સ્થિતિ સામાન્ય થશે ત્યારે જે વિભાગમાં ભરતીની પ્રક્રિયાઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે તે પૂર્ણ કરાશે, તેમાં યુવાનોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોનાની સ્થિતિ સામાન્ય થશે ત્યારે જે વિભાગમાં ભરતીની પ્રક્રિયાઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે તે પૂર્ણ કરાશે, તેમાં યુવાનોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

કોરોનાની સ્થિતિ સામાન્ય થશે ત્યારે જે વિભાગમાં ભરતીની પ્રક્રિયાઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે તે પૂર્ણ કરાશે, તેમાં યુવાનોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0