પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દેશના કરોડો રોજગાર વાંચ્છુ યુવાઓને ઇઝ ઓફ લીવીંગ માટે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય આજની કેબિનેટ બેઠકમાં કર્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતના યુવાધન વતી નિર્ણયને આવકારૂં છું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દેશના કરોડો રોજગાર વાંચ્છુ યુવાઓને ઇઝ ઓફ લીવીંગ માટે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય આજની કેબિનેટ બેઠકમાં કર્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતના યુવાધન વતી નિર્ણયને આવકારૂં છું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દેશના કરોડો રોજગાર વાંચ્છુ યુવાઓને ઇઝ ઓફ લીવીંગ માટે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય આજની કેબિનેટ બેઠકમાં કર્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતના યુવાધન વતી નિર્ણયને આવકારૂં છું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0