‪કોરોના સંકટે આપણને સૌથી મોટો સંદેશ આપ્યો છે કે આપણે આત્મનિર્ભર બનવું જ પડશે.‬ ‪આત્મનિર્ભર બન્યા વગર આવા સંકટોનો સામનો કરવો મુશ્કેલ છે.‬ ‪ગામો પોતાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો માટે આત્મનિર્ભર બને, જિલ્લા, રાજ્ય અને દેશ પોતાના સ્તરે આત્મનિર્ભર બને તે ખૂબ જ જરૂરી બની ગયું છે: પીએમ મોદી‬

Bharatiya Janata Party is the largest political party

‪કોરોના સંકટે આપણને સૌથી મોટો સંદેશ આપ્યો છે કે આપણે આત્મનિર્ભર બનવું જ પડશે.‬

‪આત્મનિર્ભર બન્યા વગર આવા સંકટોનો સામનો કરવો મુશ્કેલ છે.‬

‪ગામો પોતાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો માટે આત્મનિર્ભર બને, જિલ્લા, રાજ્ય અને દેશ પોતાના સ્તરે આત્મનિર્ભર બને તે ખૂબ જ જરૂરી બની ગયું છે: પીએમ મોદી‬

‪કોરોના સંકટે આપણને સૌથી મોટો સંદેશ આપ્યો છે કે આપણે આત્મનિર્ભર બનવું જ પડશે.‬ ‪આત્મનિર્ભર બન્યા વગર આવા સંકટોનો સામનો કરવો મુશ્કેલ છે.‬ ‪ગામો પોતાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો માટે આત્મનિર્ભર બને, જિલ્લા, રાજ્ય અને દેશ પોતાના સ્તરે આત્મનિર્ભર બને તે ખૂબ જ જરૂરી બની ગયું છે: પીએમ મોદી‬

Let's Connect

sm2p0