માન. પૂર્વ વડાપ્રધાન તમારા પૂર્વ નાણાંપ્રધાનને સાંભળો કે જેઓ સ્વીકારી રહ્યા છે કે યુપીએના કાર્યકાળમાં ઉંચો મોંઘવારી દર, વધતી નાણાંકિય ખાદ્યને પગલે દેશની અર્થવ્યવસ્થા તળિયે બેસી ગઈ હતી જ્યારે છેલ્લા સાડા પાંચ વર્ષમાં મોંઘવારી દર, નાણાંકિય ખાદ્યમાં ઘટાડો અને સરેરાશ વિકાસ દરમાં વધારો નોંધાયો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. પૂર્વ વડાપ્રધાન

તમારા પૂર્વ નાણાંપ્રધાનને સાંભળો કે જેઓ સ્વીકારી રહ્યા છે કે યુપીએના કાર્યકાળમાં ઉંચો મોંઘવારી દર, વધતી નાણાંકિય ખાદ્યને પગલે દેશની અર્થવ્યવસ્થા તળિયે બેસી ગઈ હતી

જ્યારે છેલ્લા સાડા પાંચ વર્ષમાં મોંઘવારી દર, નાણાંકિય ખાદ્યમાં ઘટાડો અને સરેરાશ વિકાસ દરમાં વધારો નોંધાયો.

માન. પૂર્વ વડાપ્રધાન તમારા પૂર્વ નાણાંપ્રધાનને સાંભળો કે જેઓ સ્વીકારી રહ્યા છે કે યુપીએના કાર્યકાળમાં ઉંચો મોંઘવારી દર, વધતી નાણાંકિય ખાદ્યને પગલે દેશની અર્થવ્યવસ્થા તળિયે બેસી ગઈ હતી જ્યારે છેલ્લા સાડા પાંચ વર્ષમાં મોંઘવારી દર, નાણાંકિય ખાદ્યમાં ઘટાડો અને સરેરાશ વિકાસ દરમાં વધારો નોંધાયો.

Let's Connect

sm2p0