બનાસકાંઠાના થરાદ ખાતે કૃષિ મહાવિધાલય સંકુલનું લોકાર્પણ, કૃષિ સંમેલન તથા કૃષિ પ્રદર્શન તથા થરાદ – સીપુ પાઇપલાઇન યોજના અંતર્ગત મહાજનપુરા પંપીગ સ્ટેશનની કામગીરીનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

બનાસકાંઠાના થરાદ ખાતે કૃષિ મહાવિધાલય સંકુલનું લોકાર્પણ, કૃષિ સંમેલન તથા કૃષિ પ્રદર્શન તથા થરાદ – સીપુ પાઇપલાઇન યોજના અંતર્ગત મહાજનપુરા પંપીગ સ્ટેશનની કામગીરીનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

બનાસકાંઠાના થરાદ ખાતે કૃષિ મહાવિધાલય સંકુલનું લોકાર્પણ, કૃષિ સંમેલન તથા કૃષિ પ્રદર્શન તથા થરાદ – સીપુ પાઇપલાઇન યોજના અંતર્ગત મહાજનપુરા પંપીગ સ્ટેશનની કામગીરીનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Let's Connect

sm2p0