મા અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય કાર્ડના લાભાર્થીઓ જો કોઈ સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં જાય તો તેનો કોરોના ટેસ્ટ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવશે અને તેનો ખર્ચ પણ રાજ્ય સરકાર ભોગવશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મા અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય કાર્ડના લાભાર્થીઓ જો કોઈ સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં જાય તો તેનો કોરોના ટેસ્ટ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવશે અને તેનો ખર્ચ પણ રાજ્ય સરકાર ભોગવશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

મા અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય કાર્ડના લાભાર્થીઓ જો કોઈ સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં જાય તો તેનો કોરોના ટેસ્ટ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવશે અને તેનો ખર્ચ પણ રાજ્ય સરકાર ભોગવશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0