ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના ખેડૂતોને આગામી ૭મી ઓગસ્ટથી દસ કલાક વીજળી આપવાનો નિર્ણય આજની રાજ્ય સરકારની મંત્રીમંડળની બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો છે. : માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના ખેડૂતોને આગામી ૭મી ઓગસ્ટથી દસ કલાક વીજળી આપવાનો નિર્ણય આજની રાજ્ય સરકારની મંત્રીમંડળની બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો છે. : માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ

ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના ખેડૂતોને આગામી ૭મી ઓગસ્ટથી દસ કલાક વીજળી આપવાનો નિર્ણય આજની રાજ્ય સરકારની મંત્રીમંડળની બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો છે. : માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0