પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે માન. મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ એ નાગરિકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા અને તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીઓને જરૂરી સૂચનો આપ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે માન. મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ એ નાગરિકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા અને તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીઓને જરૂરી સૂચનો આપ્યા.

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે માન. મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ એ નાગરિકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા અને તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીઓને જરૂરી સૂચનો આપ્યા.

Let's Connect

sm2p0