દરેક ક્ષેત્રમાં ગુજરાતની પ્રગતિ થાય, ગુજરાતના લોકો આર્થિક, શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક રીતે વધુને વધુ મજબૂત બને, ગુજરાતનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એ જ હેતુ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દરેક ક્ષેત્રમાં ગુજરાતની પ્રગતિ થાય, ગુજરાતના લોકો આર્થિક, શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક રીતે વધુને વધુ મજબૂત બને, ગુજરાતનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એ જ હેતુ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

દરેક ક્ષેત્રમાં ગુજરાતની પ્રગતિ થાય, ગુજરાતના લોકો આર્થિક, શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક રીતે વધુને વધુ મજબૂત બને, ગુજરાતનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એ જ હેતુ છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

Let's Connect

sm2p0