‪કોરોનાની કપરી પરિસ્થિતમાં સિવિલ હોસ્પિટલ સગર્ભા બહેનો માટે સહારો બનીને પોતાની ફરજ નિભાવી રહી છે.જેના પરિણામે આજે સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી પ્રસુતિની પ્રસન્નતા સાથે સગર્ભાઓ ધાત્રી માતા બનીને કોરોનાને મ્હાત આપી સ્વગૃહે પરત ફરી છે.‬ ‪સાંભળો, તેમના સિવિલ હોસ્પિટલ વિશેના સંસ્મરણો‬

Bharatiya Janata Party is the largest political party

‪કોરોનાની કપરી પરિસ્થિતમાં સિવિલ હોસ્પિટલ સગર્ભા બહેનો માટે સહારો બનીને પોતાની ફરજ નિભાવી રહી છે.જેના પરિણામે આજે સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી પ્રસુતિની પ્રસન્નતા સાથે સગર્ભાઓ ધાત્રી માતા બનીને કોરોનાને મ્હાત આપી સ્વગૃહે પરત ફરી છે.‬

‪સાંભળો, તેમના સિવિલ હોસ્પિટલ વિશેના સંસ્મરણો‬

‪કોરોનાની કપરી પરિસ્થિતમાં સિવિલ હોસ્પિટલ સગર્ભા બહેનો માટે સહારો બનીને પોતાની ફરજ નિભાવી રહી છે.જેના પરિણામે આજે સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી પ્રસુતિની પ્રસન્નતા સાથે સગર્ભાઓ ધાત્રી માતા બનીને કોરોનાને મ્હાત આપી સ્વગૃહે પરત ફરી છે.‬ ‪સાંભળો, તેમના સિવિલ હોસ્પિટલ વિશેના સંસ્મરણો‬

Let's Connect

sm2p0