કોરોના મહામારીના આ સંકટના સમયમાં દેશવાસીઓના હિતમાં અને દેશની અર્થવ્યવસ્થા માટે સંજીવનીરૂપ રૂ.૨૦ લાખ કરોડના ઐતિહાસિક આર્થિક પેકેજનો નિર્ણય કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજીનો આભાર. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના મહામારીના આ સંકટના સમયમાં દેશવાસીઓના હિતમાં અને દેશની અર્થવ્યવસ્થા માટે સંજીવનીરૂપ રૂ.૨૦ લાખ કરોડના ઐતિહાસિક આર્થિક પેકેજનો નિર્ણય કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજીનો આભાર. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

કોરોના મહામારીના આ સંકટના સમયમાં દેશવાસીઓના હિતમાં અને દેશની અર્થવ્યવસ્થા માટે સંજીવનીરૂપ રૂ.૨૦ લાખ કરોડના ઐતિહાસિક આર્થિક પેકેજનો નિર્ણય કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજીનો આભાર. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0