શાહીનબાગ ખાતે પહોંચેલા કોંગ્રેસના નેતાઓના કૃત્ય વિષે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શાહીનબાગ ખાતે પહોંચેલા કોંગ્રેસના નેતાઓના કૃત્ય વિષે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

શાહીનબાગ ખાતે પહોંચેલા કોંગ્રેસના નેતાઓના કૃત્ય વિષે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0