ડિજીટલ ઇન્ડીયાના સપનાને સાકાર કરતી આપણી રાજ્ય સરકાર લાવી છે ચેરીટી તંત્રની વેબસાઈટ.જેના ધ્વારા થઇ શકશે જાહેર ટ્રસ્ટોની ઓનલાઈન નોંધણી,ઓનલાઈન પેમેન્ટ અને સાથે મેળવી શકાશે ટ્રસ્ટની ઓનલાઈન માહિતી તદુપરાંત વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ્ધ કરાવાઈ છે રાજ્યની જિલ્લાવાર સંસ્થાઓ અને ટ્રસ્ટોની ડિરેક્ટરી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ડિજીટલ ઇન્ડીયાના સપનાને સાકાર કરતી આપણી રાજ્ય સરકાર લાવી છે ચેરીટી તંત્રની વેબસાઈટ.જેના ધ્વારા થઇ શકશે જાહેર ટ્રસ્ટોની ઓનલાઈન નોંધણી,ઓનલાઈન પેમેન્ટ અને સાથે મેળવી શકાશે ટ્રસ્ટની ઓનલાઈન માહિતી તદુપરાંત વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ્ધ કરાવાઈ છે રાજ્યની જિલ્લાવાર સંસ્થાઓ અને ટ્રસ્ટોની ડિરેક્ટરી

ડિજીટલ ઇન્ડીયાના સપનાને સાકાર કરતી આપણી રાજ્ય સરકાર લાવી છે ચેરીટી તંત્રની વેબસાઈટ.જેના ધ્વારા થઇ શકશે જાહેર ટ્રસ્ટોની ઓનલાઈન નોંધણી,ઓનલાઈન પેમેન્ટ અને સાથે મેળવી શકાશે ટ્રસ્ટની ઓનલાઈન માહિતી તદુપરાંત વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ્ધ કરાવાઈ છે રાજ્યની જિલ્લાવાર સંસ્થાઓ અને ટ્રસ્ટોની ડિરેક્ટરી

Let's Connect

sm2p0