ગાંધીનગર ખાતે નાગરિકોની સુરક્ષાને વધુ સુદ્રઢ કરવા માટે માન. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહના વરદ્ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં 'વિશ્વાસ' અને 'સાયબર આશ્વસ્ત' નો શુભારંભ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે નાગરિકોની સુરક્ષાને વધુ સુદ્રઢ કરવા માટે માન. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહના વરદ્ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં 'વિશ્વાસ' અને 'સાયબર આશ્વસ્ત' નો શુભારંભ

ગાંધીનગર ખાતે નાગરિકોની સુરક્ષાને વધુ સુદ્રઢ કરવા માટે માન. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહના વરદ્ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં 'વિશ્વાસ' અને 'સાયબર આશ્વસ્ત' નો શુભારંભ

Let's Connect

sm2p0