રાજ્ય સરકારની શિક્ષણલક્ષી યોજનાઓથી આદિજાતિ વિસ્તારના બાળકોને મળી રહ્યું છે ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્ય સરકારની શિક્ષણલક્ષી યોજનાઓથી આદિજાતિ વિસ્તારના બાળકોને મળી રહ્યું છે ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ

રાજ્ય સરકારની શિક્ષણલક્ષી યોજનાઓથી આદિજાતિ વિસ્તારના બાળકોને મળી રહ્યું છે ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ

Let's Connect

sm2p0