દેશના ઉત્તર પૂર્વીય વિસ્તારમાં હાથીઓના ટ્રેન સાથેના અકસ્માત ઓછા કરવા માટે રેલ્વે મંત્રાલય અમલમાં લાવી એક સચોટ અને એકદમ સરળ સમાધાન !!!

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશના ઉત્તર પૂર્વીય વિસ્તારમાં હાથીઓના ટ્રેન સાથેના અકસ્માત ઓછા કરવા માટે રેલ્વે મંત્રાલય અમલમાં લાવી એક સચોટ અને એકદમ સરળ સમાધાન !!!

દેશના ઉત્તર પૂર્વીય વિસ્તારમાં હાથીઓના ટ્રેન સાથેના અકસ્માત ઓછા કરવા માટે રેલ્વે મંત્રાલય અમલમાં લાવી એક સચોટ અને એકદમ સરળ સમાધાન !!!

Let's Connect

sm2p0