સમગ્ર મામલે સરકાર પારદર્શી કાર્યવાહી કરશે પરીક્ષાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લેવાશે અને વિદ્યાર્થીઓની લાગણીને સરકાર ચોક્કસ ધ્યાનમાં લેશે અયોગ્ય ઉમેદવારને નોકરી ના મળે તેનું ધ્યાન રખાશે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સમગ્ર મામલે સરકાર પારદર્શી કાર્યવાહી કરશે

પરીક્ષાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લેવાશે અને વિદ્યાર્થીઓની લાગણીને સરકાર ચોક્કસ ધ્યાનમાં લેશે

અયોગ્ય ઉમેદવારને નોકરી ના મળે તેનું ધ્યાન રખાશે
માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સમગ્ર મામલે સરકાર પારદર્શી કાર્યવાહી કરશે પરીક્ષાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લેવાશે અને વિદ્યાર્થીઓની લાગણીને સરકાર ચોક્કસ ધ્યાનમાં લેશે અયોગ્ય ઉમેદવારને નોકરી ના મળે તેનું ધ્યાન રખાશે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0