• સડક નિર્માણમાં રેકોર્ડ ગતિથી કામ કરી રહી છે મોદી સરકાર • નિર્ધારિત લક્ષ્યથી વધુ થઇ રહ્યું છે સડ઼કોનું નિર્માણ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• સડક નિર્માણમાં રેકોર્ડ ગતિથી કામ કરી રહી છે મોદી સરકાર

• નિર્ધારિત લક્ષ્યથી વધુ થઇ રહ્યું છે સડ઼કોનું નિર્માણ

• સડક નિર્માણમાં રેકોર્ડ ગતિથી કામ કરી રહી છે મોદી સરકાર • નિર્ધારિત લક્ષ્યથી વધુ થઇ રહ્યું છે સડ઼કોનું નિર્માણ

Let's Connect

sm2p0