શ્રી વડોદરા ડિસ્ટ્રીકટ કો.ઓ. સુગરકેન ગ્રોઅર્સ યુનિયન લિ. ના સભાસદ ખેડૂતોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂર થયેલા નાણાંનું ઓનલાઇન વિતરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રી વડોદરા ડિસ્ટ્રીકટ કો.ઓ. સુગરકેન ગ્રોઅર્સ યુનિયન લિ. ના સભાસદ ખેડૂતોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂર થયેલા નાણાંનું ઓનલાઇન વિતરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

શ્રી વડોદરા ડિસ્ટ્રીકટ કો.ઓ. સુગરકેન ગ્રોઅર્સ યુનિયન લિ. ના સભાસદ ખેડૂતોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂર થયેલા નાણાંનું ઓનલાઇન વિતરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0