"શિક્ષક દિન" નિમિત્તે ગાંધીનગર ખાતેથી વિદ્યાર્થીઓને ઉદાર હાથે ફાળો આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"શિક્ષક દિન" નિમિત્તે ગાંધીનગર ખાતેથી વિદ્યાર્થીઓને ઉદાર હાથે ફાળો આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

"શિક્ષક દિન" નિમિત્તે ગાંધીનગર ખાતેથી વિદ્યાર્થીઓને ઉદાર હાથે ફાળો આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0