રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર લઈ રહેલાં કોરોનાના દર્દીઓ અને તેમની સેવા કરતાં ડોકટર્સ અને નર્સ સાથે સીધો સંવાદ કરીને સંપૂર્ણ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર લઈ રહેલાં કોરોનાના દર્દીઓ અને તેમની સેવા કરતાં ડોકટર્સ અને નર્સ સાથે સીધો સંવાદ કરીને સંપૂર્ણ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર લઈ રહેલાં કોરોનાના દર્દીઓ અને તેમની સેવા કરતાં ડોકટર્સ અને નર્સ સાથે સીધો સંવાદ કરીને સંપૂર્ણ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0