બનાસકાંઠાના દાંતા ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી અને બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કેશાજી ચૌહાણ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

બનાસકાંઠાના દાંતા ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી અને બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કેશાજી ચૌહાણ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

બનાસકાંઠાના દાંતા ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી અને બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કેશાજી ચૌહાણ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0