પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું દરજી સમાજ તથા દેવી પૂજક સમાજ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું દરજી સમાજ તથા દેવી પૂજક સમાજ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું

પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું દરજી સમાજ તથા દેવી પૂજક સમાજ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું

Let's Connect

sm2p0