પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે નાગરિકો ના પ્રશ્નો સાંભળી તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી સૂચના આપતા માન. મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે નાગરિકો ના પ્રશ્નો સાંભળી તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી સૂચના આપતા માન. મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે નાગરિકો ના પ્રશ્નો સાંભળી તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી સૂચના આપતા માન. મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0