વ્યારા ખાતે તાપી જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સ્વાગત અને સન્માન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, સાંસદ શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા તથા તાપી જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી જયરામભાઈ ગામીત સહિત ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સહકાર ક્ષેત્રના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વ્યારા ખાતે તાપી જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સ્વાગત અને સન્માન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, સાંસદ શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા તથા તાપી જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી જયરામભાઈ ગામીત સહિત ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સહકાર ક્ષેત્રના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

વ્યારા ખાતે તાપી જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સ્વાગત અને સન્માન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, સાંસદ શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા તથા તાપી જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી જયરામભાઈ ગામીત સહિત ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સહકાર ક્ષેત્રના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0