મહેસાણા ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના અંતર્ગત કિસાન સંમેલન યોજાયું. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ અને શ્રી જુગલસિંહ ઠાકોર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહેસાણા ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના અંતર્ગત કિસાન સંમેલન યોજાયું. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ અને શ્રી જુગલસિંહ ઠાકોર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

મહેસાણા ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના અંતર્ગત કિસાન સંમેલન યોજાયું. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ અને શ્રી જુગલસિંહ ઠાકોર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0