બારડોલી ખાતે સ્વરાજ આશ્રમ ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

બારડોલી ખાતે સ્વરાજ આશ્રમ ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

બારડોલી ખાતે સ્વરાજ આશ્રમ ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0