કોરોના સંકટ વચ્ચે મેડિકલ - પેરામેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ માટે રૂપાણી સરકારનો રાહતલક્ષી નિર્ણય • ગુજરાતની સરકારી અને અર્ધ સરકારી મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ફી ભરવામાં મોટી રાહત • ચાલુ સત્રની ફી ચાર હપ્તામાં ભરવાની રાજ્ય સરકારે વિદ્યાર્થીઓને આપી સુવિધા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના સંકટ વચ્ચે મેડિકલ - પેરામેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ માટે રૂપાણી સરકારનો રાહતલક્ષી નિર્ણય

• ગુજરાતની સરકારી અને અર્ધ સરકારી મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ફી ભરવામાં મોટી રાહત

• ચાલુ સત્રની ફી ચાર હપ્તામાં ભરવાની રાજ્ય સરકારે વિદ્યાર્થીઓને આપી સુવિધા

કોરોના સંકટ વચ્ચે મેડિકલ - પેરામેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ માટે રૂપાણી સરકારનો રાહતલક્ષી નિર્ણય • ગુજરાતની સરકારી અને અર્ધ સરકારી મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ફી ભરવામાં મોટી રાહત • ચાલુ સત્રની ફી ચાર હપ્તામાં ભરવાની રાજ્ય સરકારે વિદ્યાર્થીઓને આપી સુવિધા

Let's Connect

sm2p0