પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે નાગરિકો ના પ્રશ્નો સાંભળી તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી સૂચનો આપતા માન. મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે નાગરિકો ના પ્રશ્નો સાંભળી તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી સૂચનો આપતા માન. મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે નાગરિકો ના પ્રશ્નો સાંભળી તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી સૂચનો આપતા માન. મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર

Let's Connect

sm2p0