રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી તેમજ રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી શ્રી બી.એલ.સંતોષજી એ તમામ રાજ્યોના પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રીઓ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંગઠનાત્મક વિષયો પર માર્ગદર્શન આપ્યું. આ બેઠકમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી તેમજ રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી શ્રી બી.એલ.સંતોષજી એ તમામ રાજ્યોના પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રીઓ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંગઠનાત્મક વિષયો પર માર્ગદર્શન આપ્યું. આ બેઠકમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી તેમજ રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી શ્રી બી.એલ.સંતોષજી એ તમામ રાજ્યોના પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રીઓ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંગઠનાત્મક વિષયો પર માર્ગદર્શન આપ્યું. આ બેઠકમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0