દેશની સ્વતંત્રતા માટે પોતાના પ્રાણની આહૂતિ આપનાર અમર શહીદ રાજગુરુ ની જન્મજયંતી પર શત્ શત્ નમન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશની સ્વતંત્રતા માટે પોતાના પ્રાણની આહૂતિ આપનાર અમર શહીદ રાજગુરુ ની જન્મજયંતી પર શત્ શત્ નમન..

દેશની સ્વતંત્રતા માટે પોતાના પ્રાણની આહૂતિ આપનાર અમર શહીદ રાજગુરુ ની જન્મજયંતી પર શત્ શત્ નમન..

Let's Connect

sm2p0