- જામનગરના સંચાણામાં શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડની મંજૂરી અપાઈ - અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ બાદ જામનગરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ધારા ધોરણ મુજબનું યાર્ડ બનશે - યાર્ડના નિર્માણથી પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીની તકો ઉભી થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

- જામનગરના સંચાણામાં શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડની મંજૂરી અપાઈ

- અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ બાદ જામનગરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ધારા ધોરણ મુજબનું યાર્ડ બનશે

- યાર્ડના નિર્માણથી પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીની તકો ઉભી થશે

- જામનગરના સંચાણામાં શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડની મંજૂરી અપાઈ - અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ બાદ જામનગરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ધારા ધોરણ મુજબનું યાર્ડ બનશે - યાર્ડના નિર્માણથી પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીની તકો ઉભી થશે

Let's Connect

sm2p0