ગુજરાતમાં જમીન ખરીદી અંગે ગણોત કાયદાઓમાં ક્રાંતિકારી મહેસૂલી સુધારા કરતી રૂપાણી સરકાર - રાજ્યમાં હવે કૃષિ-પશુપાલન યુનિવર્સિટી, મેડીકલ અને ઇજનેરી કોલેજો કે અન્ય શૈક્ષણિક હેતુસર ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે જિલ્લા કલેકટરની પૂર્વ પરવાનગી લેવી નહિં પડે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં જમીન ખરીદી અંગે ગણોત કાયદાઓમાં ક્રાંતિકારી મહેસૂલી સુધારા કરતી રૂપાણી સરકાર

- રાજ્યમાં હવે કૃષિ-પશુપાલન યુનિવર્સિટી, મેડીકલ અને ઇજનેરી કોલેજો કે અન્ય શૈક્ષણિક હેતુસર ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે જિલ્લા કલેકટરની પૂર્વ પરવાનગી લેવી નહિં પડે

ગુજરાતમાં જમીન ખરીદી અંગે ગણોત કાયદાઓમાં ક્રાંતિકારી મહેસૂલી સુધારા કરતી રૂપાણી સરકાર - રાજ્યમાં હવે કૃષિ-પશુપાલન યુનિવર્સિટી, મેડીકલ અને ઇજનેરી કોલેજો કે અન્ય શૈક્ષણિક હેતુસર ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે જિલ્લા કલેકટરની પૂર્વ પરવાનગી લેવી નહિં પડે

Let's Connect

sm2p0