મહેસૂલી પ્રક્રિયા સરળીકરણનો વધુ એક પ્રજાલક્ષી નિર્ણય કરતી રૂપાણી સરકાર - જમીન તકરારી નોંધની સૂનવણી હવે સીધી પ્રાંત અધિકારી કક્ષાએ થઇ શકશે - અગાઉ આવી તકરારી નોંધ પહેલાં મામલતદાર કક્ષાએ સૂનવણી હાથ ધરાયા બાદ પ્રાંત અધિકારી કક્ષાએ અને તે પછી કલેકટર સમક્ષ અપીલ કરવાની રહેતી હતી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહેસૂલી પ્રક્રિયા સરળીકરણનો વધુ એક પ્રજાલક્ષી નિર્ણય કરતી રૂપાણી સરકાર

- જમીન તકરારી નોંધની સૂનવણી હવે સીધી પ્રાંત અધિકારી કક્ષાએ થઇ શકશે

- અગાઉ આવી તકરારી નોંધ પહેલાં મામલતદાર કક્ષાએ સૂનવણી હાથ ધરાયા બાદ પ્રાંત અધિકારી કક્ષાએ અને તે પછી કલેકટર સમક્ષ અપીલ કરવાની રહેતી હતી

મહેસૂલી પ્રક્રિયા સરળીકરણનો વધુ એક પ્રજાલક્ષી નિર્ણય કરતી રૂપાણી સરકાર - જમીન તકરારી નોંધની સૂનવણી હવે સીધી પ્રાંત અધિકારી કક્ષાએ થઇ શકશે - અગાઉ આવી તકરારી નોંધ પહેલાં મામલતદાર કક્ષાએ સૂનવણી હાથ ધરાયા બાદ પ્રાંત અધિકારી કક્ષાએ અને તે પછી કલેકટર સમક્ષ અપીલ કરવાની રહેતી હતી

Let's Connect

sm2p0