ગુજરાતના મહાનગરોને આધુનિક ઓપ આપીને વર્લ્ડ-ક્લાસ સીટી બનાવવા રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 રાજ્યના પાંચ મહાનગરો અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને ગાંધીનગરમાં ગગનચુંબી ઇમારતો અને આઇકોનિક સ્ટ્રક્ચર્સના બાંધકામને પરવાનગી અપાશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતના મહાનગરોને આધુનિક ઓપ આપીને વર્લ્ડ-ક્લાસ સીટી બનાવવા રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

👉 રાજ્યના પાંચ મહાનગરો અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને ગાંધીનગરમાં ગગનચુંબી ઇમારતો અને આઇકોનિક સ્ટ્રક્ચર્સના બાંધકામને પરવાનગી અપાશે.

ગુજરાતના મહાનગરોને આધુનિક ઓપ આપીને વર્લ્ડ-ક્લાસ સીટી બનાવવા રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 રાજ્યના પાંચ મહાનગરો અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને ગાંધીનગરમાં ગગનચુંબી ઇમારતો અને આઇકોનિક સ્ટ્રક્ચર્સના બાંધકામને પરવાનગી અપાશે.

Let's Connect

sm2p0