માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સુરત ખાતે સુરત મહાનગરપાલિકાના વિકાસલક્ષી પ્રકલ્પોનું ઈ-લોકાર્પણ કર્યું. આ પ્રસંગે સુરત ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ, માન. મંત્રી શ્રી કુમારભાઈ કાનાણી તથા સાંસદ શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સુરત ખાતે સુરત મહાનગરપાલિકાના વિકાસલક્ષી પ્રકલ્પોનું ઈ-લોકાર્પણ કર્યું. આ પ્રસંગે સુરત ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ, માન. મંત્રી શ્રી કુમારભાઈ કાનાણી તથા સાંસદ શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સુરત ખાતે સુરત મહાનગરપાલિકાના વિકાસલક્ષી પ્રકલ્પોનું ઈ-લોકાર્પણ કર્યું. આ પ્રસંગે સુરત ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ, માન. મંત્રી શ્રી કુમારભાઈ કાનાણી તથા સાંસદ શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0