• પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા ભારતના ઇતિહાસમાં ચોથા પ્રધાનમંત્રી બન્યા • બિન - કોંગ્રેસી પ્રધાનમંત્રી તરીકે સૌથી લાંબો સમય દેશનું સુકાન સંભાળવાની સિદ્ધિ નોંધાવી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા ભારતના ઇતિહાસમાં ચોથા પ્રધાનમંત્રી બન્યા

• બિન - કોંગ્રેસી પ્રધાનમંત્રી તરીકે સૌથી લાંબો સમય દેશનું સુકાન સંભાળવાની સિદ્ધિ નોંધાવી

• પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા ભારતના ઇતિહાસમાં ચોથા પ્રધાનમંત્રી બન્યા • બિન - કોંગ્રેસી પ્રધાનમંત્રી તરીકે સૌથી લાંબો સમય દેશનું સુકાન સંભાળવાની સિદ્ધિ નોંધાવી

Let's Connect

sm2p0