રાજ્યના તમામ ખેડૂતોના વ્યાપક હિતમાં રૂપાણી સરકારે જાહેર કરી મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યના તમામ ખેડૂતોના વ્યાપક હિતમાં રૂપાણી સરકારે જાહેર કરી મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના

રાજ્યના તમામ ખેડૂતોના વ્યાપક હિતમાં રૂપાણી સરકારે જાહેર કરી મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના

Let's Connect

sm2p0