માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં આદિજાતિ સલાહકાર પરિષદની બેઠક યોજાઇ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા તથા શ્રી રમણલાલ પાટકર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં આદિજાતિ સલાહકાર પરિષદની બેઠક યોજાઇ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા તથા શ્રી રમણલાલ પાટકર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં આદિજાતિ સલાહકાર પરિષદની બેઠક યોજાઇ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા તથા શ્રી રમણલાલ પાટકર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0