સુરત ખાતે કોવિડ ડેડિકેટેડ હોસ્પિટલ સ્ટેમસેલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ કાનાણી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરત ખાતે કોવિડ ડેડિકેટેડ હોસ્પિટલ સ્ટેમસેલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ કાનાણી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

સુરત ખાતે કોવિડ ડેડિકેટેડ હોસ્પિટલ સ્ટેમસેલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ કાનાણી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0