મહેસુલી સેવાઓ ઝડપી,સરળ અને પારદર્શક બને તે માટે રૂપાણી સરકારનો જનહિતલક્ષી નિર્ણય • જમીન સંપાદનના વળતર સંબંધી રેફરન્સ કેસોના ઝડપી અને પારદર્શી નિકાલ માટે અમદાવાદ, રાજકોટ અને સુરત ખાતે ત્રણ નિવૃત ડીસ્ટ્રીકટ જજોની નિમણૂંક.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહેસુલી સેવાઓ ઝડપી,સરળ અને પારદર્શક બને તે માટે રૂપાણી સરકારનો જનહિતલક્ષી નિર્ણય

• જમીન સંપાદનના વળતર સંબંધી રેફરન્સ કેસોના ઝડપી અને પારદર્શી નિકાલ માટે અમદાવાદ, રાજકોટ અને સુરત ખાતે ત્રણ નિવૃત ડીસ્ટ્રીકટ જજોની નિમણૂંક.

મહેસુલી સેવાઓ ઝડપી,સરળ અને પારદર્શક બને તે માટે રૂપાણી સરકારનો જનહિતલક્ષી નિર્ણય • જમીન સંપાદનના વળતર સંબંધી રેફરન્સ કેસોના ઝડપી અને પારદર્શી નિકાલ માટે અમદાવાદ, રાજકોટ અને સુરત ખાતે ત્રણ નિવૃત ડીસ્ટ્રીકટ જજોની નિમણૂંક.

Let's Connect

sm2p0